Profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniowego (ChNS)

Ryzyko przedwczesnego wystąpienia ChSN jest największe u dzieci i młodzieży z hipercholesterolemią rodzinną, cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek, po przeszczepieniu serca, z chorobą Kawasaki, przewlekłymi chorobami zapalnymi, po leczeniu przeciwnowotworowym i z wrodzonymi wadami serca. W tych stanach zdarzenia sercowo-naczyniowe mogą wystąpić już w pierwszych dwóch dekadach życia.

Zdrowy tryb życia

Rozpowszechnienie najczęstszego czynnika ryzyka ChSN tj. nadwagi i otyłości w polskiej populacji wieku rozwojowego wynosi od ok. 7 do 21% w zależności od regionu, wieku pacjentów i przyjętych kryteriów rozpoznania; obserwuje się tendencję do zwiększenia występowania tych zaburzeń w ostatnich latach.

Profilaktyka ChSN u dzieci i młodzieży powinna obejmować:

 • edukację zdrowotną w całej populacji;
 • identyfikację grup zwiększonego ryzyka;
 • interwencję w grupach zwiększonego ryzyka.

Wszystkim dzieciom zaleca się:

 • odpowiednią dietę pozwalającą na prawidłowy wzrost i rozwój dziecka;
 • utrzymanie należnej masy ciała, ciśnienia tętniczego i profilu lipidowego;
 • niepalenie tytoniu, jak również nieprzebywanie w pomieszczeniach, gdzie się pali tytoń;
 • zwiększenie aktywności fizycznej do co najmniej 60 minut dziennie.

Identyfikacja grup zwiększonego ryzyka odbywa się na podstawie:

 • wywiadu rodzinnego zmierzającego do ustalenia przedwczesnego występowania ChSN u najbliższych krewnych i/lub obecności u nich czynników ryzyka ChSN (ciężka hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, zespół metaboliczny, cukrzyca) < 55. r.ż.;
 • systematycznej oceny masy ciała, wzrostu i BMI;
 • pomiaru ciśnienia tętniczego przynajmniej raz w roku u dzieci > 3. r.ż., z zastosowaniem odpowiedniego mankietu;
 • oceny lipidogramu u dzieci > 2. r.ż. z rodzinnym wywiadem dyslipidemii lub przedwczesnej ChSN, u dzieci z innymi czynnikami ryzyka oraz u dzieci z trudnym do ustalenia wywiadem rodzinnym;
 • oceny glikemii po 2 godzinach w doustnym teście tolerancji glukozy u otyłych dzieci co dwa lata;
 • systematycznej (przynajmniej raz w roku) oceny występowania biernego lub czynnego palenia tytoniu;
 • systematycznej (przynajmniej raz w roku) oceny aktywności fizycznej.

źródło: pfp.edu.pl

Zajrzyj na: