Opis działalności

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania jest obecnie jedynym profesjonalnym pracownikiem medycznym na terenie szkoły.

Profilaktyczna opieka zdrowotna to podejmowanie działań, których celem jest zapobieganie powstawaniu chorób poprzez eliminację przyczyny lub minimalizację czynnika szkodliwego. W tym pojęciu mieści się m.in. prowadzenie edukacji, naukę umiejętności, wykonywanie diagnostyki, badań kontrolnych, szczepień czy też zabiegów przeciwdziałających rozwojowi stanów chorobowych (źródło: Wojciech Stefan Zgliczyński, Studia BAS Nr 2(38) 2014, s. 7–40 www.bas.sejm.gov.pl).

Podstawą wykonywanych świadczeń są:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. O świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – (Dz. U. Z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. Zm.) Załącznik nr 4: Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji.
 3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 4. Zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 3 listopada 2009 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Świadczenia pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania (szkolnej) obejmują:

 1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi.
 2. Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
 3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole.
 5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
 6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
 7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.
 8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach, co 6 tygodni.
 9. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Pielęgniarki szkolne sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami będą w razie konieczności współpracować z:

 1. Lekarzem, pielęgniarką i położną podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem.
 2. Lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem.
 3. Dyrektorem i Radą Pedagogiczną Szkoły oraz pracownikami administracyjnymi i pomocniczymi Szkoły.
 4. Rodzicami, opiekunami prawnymi.
 5. Organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 6. Jednostkami samorządu terytorialnego.

O NAS * OPIS DZIAŁALNOŚCI * ZESPÓŁ